Váš cieľ.
Naša cesta.

Právne služby, ktoré dosiahnu vaše ciele.
Profesionálne a efektívne.
Zistite viac >

Sme právnickou firmou roka

Právnická firma roka 2016

Reštrukturalizácia a insolvencia

Odporúčaná kancelária
Sporová agenda
Pracovné právo
Daňové právo
Chcem vedieť viac

Next section

Právne riešenia na mieru

Dôkladne poznáme špecifiká slovenského právneho prostredia, ako aj záujmy domácich i zahraničných klientov. To nám umožňuje flexibilne reagovať na požiadavky klientov profesionálnym právnym poradenstvom s vysokou odbornosťou.

Naša kancelária je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného NBÚ SR pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia Dôverné.
Vyberte si právnika >

Sme právnickou firmou roka

Právnická firma roka 2016

Reštrukturalizácia a insolvencia

2016
Víťazná kancelária

  • Reštrukturalizácia a insolvencia

Odporúčaná kancelária

  • Sporová agenda
  • Pracovné právo
  • Daňové právo

2015
Odporúčaná kancelária

  • Reštrukturalizácia a insolvencia
  • Duševné vlastníctvo
  • IP/IT/komunikácie
  • Sporová agenda

2014
Odporúčaná kancelária

  • Reštrukturalizácia a insolvencia
Next section

Tím

Náš tím tvoria skúsení interní právnici a ďalší externí právni spolupracovníci so skúsenosťami z domáceho aj zahraničného prostredia.
Naše služby >

Späť na náš tím

Partneri

Ikrényi Ivan

Ikrényi Ivan

advokát a partner
DetailLinkedIn

Rehák Martin

Rehák Martin

advokát a partner
DetailLinkedIn

Advokáti

Ewerling Viktor

advokát a prokurista
DetailLinkedIn

Ikrényi Ján

Detail

Manduch Simon

DetailLinkedIn

Sedláček Matej

DetailLinkedIn

Zöld Hajnalka

DetailLinkedIn

Senior právnici

Burgerová Renáta

DetailLinkedIn

Koncipienti

Falis Michal

DetailLinkedIn

Sláviková Terézia

DetailLinkedIn

Šándorová Karina

DetailLinkedIn

Repák Mário

DetailLinkedIn

Repáková Katarína

DetailLinkedIn

Právni asistenti

Kováčová Kristína

LinkedIn

Kandová Alica

LinkedIn

Dostál Matej

LinkedIn

Hudák Matej

LinkedIn

Tomčíková Natália

LinkedIn

Ikrényi Ivan

Ikrényi Ivan advokát a partner

Ivan Ikrényi sa špecializuje na insolvenčné právo, konkurzy a reštrukturalizácie, vrátane cezhraničných konaní regulovaných Nariadením o cezhraničných konkurzoch a UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency. Ďalej sa venuje najmä obchodnému právu, mediálnemu právu, ochrane osobnosti a dobrého mena a sporovej agende.

Ivan je tiež konkurzným a reštrukturalizačným správcom a členom INSOL Europe. V roku 2016 sa stal prvým slovenským Fellow (členom) INSOL International – celosvetovej federácie národných asociácií reštrukturalizačných, insolvenčných a konkurzných profesionálov. V rovnakom roku sa ako jediný Slovák stal členom CERIL (Conference of European Restructuring and Insolvency Law) – nezávislej neziskovej organizácie odborníkov z praxe a sudcov so špecializáciou na reštrukturalizáciu a insolvenciu v EÚ, členstvo v ktorej je možné len na základe pozvania.

Prednáša na konferenciách a aktívne sa venuje publikačnej činnosti. Je autorom približne dvadsiatich odborných článkov a štúdií a spoluautorom komentára k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Wolters Kluwer, 2015).

Ivan je držiteľom osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „Dôverné“.

 

Vzdelanie:

INSOL International – Global Insolvency Practice Course, Cross Border Insolvency (F.I.I. 2016)

Univerzita Komenského v Bratislave (PhD. 2009, JUDr. 2005, Mgr. 2004)

Erazmova Univerzita v Rotterdame, Holandsko (Certif. 2003)

 

Jazyky:

Slovenský, anglický, maďarský, nemecký

Rehák Martin

Rehák Martin advokát a partner

Martin Rehák sa venuje komplexnému právnemu poradenstvu pre klientov advokátskej kancelárie. Zameriava sa najmä na správne právo, obchodné právo a sporovú agendu. 

Martin sa venuje poradenstvu a zastupovaniu klientov taktiež v oblasti súťažného práva, v ktorej spolu s Viktorom Ewerlingom participuje na projekte vzdelávania slovenskej justície podporovanom Európskou úniou. Taktiež pôsobí ako pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave. 

 

Martin je držiteľom osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „Dôverné“.

 

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave (PhD. 2010, JUDr. 2005, Mgr. 2004)

Ewerling Viktor

Ewerling Viktor advokát a prokurista

Viktor Ewerling sa venuje komplexnému právnemu poradenstvu pre klientov advokátskej kancelárie. Zameriava najmä na obchodné právo, vnútroštátne i cezhraničné transakcie, nehnuteľnosti a sporovú agendu. 

Viktor tiež zastrešuje poradenstvo a zastupovanie klientov v oblasti súťažného práva. Tejto téme sa venuje aj akademicky v rámci publikačnej činnosti, či účasťou na projekte vzdelávania slovenskej justície podporovanom Európskou úniou. Je autorom odborných článkov aj z ďalších oblastí a pravidelne prispieva do právnych rubrík rôznych periodík. 

Osobitnú pozornosť venuje oblasti informačných technológií, v ktorej poskytuje všestrannú podporu nielen popredným IT spoločnostiam, ale aj viacerým začínajúcim start-upom.  

 

 

Vzdelanie:

Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PhD. 2012)

Trnavská univerzita v Trnave (JUDr. 2012, Mgr. 2008)

Univerzita v Osnabrücku, Nemecko (2007)

 

Jazyky:

Slovenský, anglický, nemecký

Ikrényi Ján

Ikrényi Ján

Ján Ikrényi má vzhľadom na dlhoročný výkon advokácie bohaté skúsenosti z oblasti trestného a občianskeho práva, v rámci ktorého sa venuje aj rodinnému a dedičskému právu. 

V minulosti pôsobil ako konkurzný správca, člen disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a člen Legislatívnej rady Vlády Slovenskej republiky. 

V súčasnosti pôsobí ako člen skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory.

 

 

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr. 1976)

 

Jazyky:

Slovenský, maďarský, ruský

Manduch Simon

Manduch Simon

Simon Manduch sa osobitne špecializuje na insolvenčné právo, konkurzy a reštrukturalizácie najmä obchodných spoločností. Zároveň sa venuje obchodnému a občianskemu právu a tomu zodpovedajúcej sporovej agende.

Osobitnú pozornosť venuje oblasti ochrany osobnosti, v ktorej poskytuje komplexné poradenstvo nielen spoločnostiam pôsobiacim v mediálnej oblasti, ale aj individuálnym klientom, ktorí boli na svojich osobnostných právach dotknutí. Taktiež zastrešuje poradenstvo a zastupovanie klientov v oblasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva a reklamy. 

Simon je od roku 2013 konkurzným a reštrukturalizačným správcom. Správcovskú činnosť vykonáva prostredníctvom dcérskej správcovskej spoločnosti, v rámci ktorej zastrešuje viaceré rozsiahle projekty, a to nielen konkurzov, ale aj reštrukturalizácií obchodný spoločností.   

 

Vzdelanie:

Paneurópska vysoká škola práva (JUDr. 2012, Mgr. 2010)

 

Jazyky:

Slovenský, anglický a ruský

Sedláček Matej

Sedláček Matej

Matej Sedláček sa venuje najmä problematike obchodných záväzkových vzťahov, právu informačných technológií a právu duševného vlastníctva. Má skúsenosti v oblasti verejného obstarávania a zastupuje klientov v súdnych konaniach.

Matej sa počas doterajšej praxe aktívne venoval právnym aspektom poskytovania služieb cez internet a problematike ochrany osobných údajov. Klientom poskytoval poradenstvo pri developerských projektoch a zúčastnil sa aj na riešení sporov v rámci medzinárodných arbitráží.

V rámci odbornej činnosti sa podieľal na príprave a realizácii školení na tému obchodných záväzkových vzťahov a vystúpil na niekoľkých konferenciách v oblasti práva IT a cloud computingu. 

 

Vzdelanie:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr. 2012)

Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr. 2009)

 

Jazyky:

Slovenský,  anglický

Zöld Hajnalka

Zöld Hajnalka

Hajnalka Zöld sa špecializuje najmä na insolvenčné právo, konkurzy a reštrukturalizácie obchodných spoločností, ako aj malé konkurzy a oddlženia fyzických osôb. 

Hajnalka sa zároveň venuje obchodnému právu, najmä právu obchodných spoločností, správnemu právu a občianskemu právu, vrátane rodinného a dedičského práva. Aktívne zastupuje klientov v súdnych konaniach.

Hajnalka je od roku 2012 konkurzným a reštrukturalizačným správcom. Správcovskú činnosť vykonáva prostredníctvom dcérskej správcovskej spoločnosti, v rámci ktorej zastrešuje viaceré rozsiahle projekty, a to nielen konkurzov, ale aj reštrukturalizácií veľkých obchodných spoločností.   

 

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr. 2009)

 

Jazyky:

Slovenský, anglický a maďarský

Burgerová Renáta

Burgerová Renáta

Renáta Burgerová sa špecializuje na insolvenčné právo, konkurzy a reštrukturalizácie, vrátane cezhraničných konaní regulovaných Nariadením o cezhraničných konkurzoch a tiež na bankové právo a na správu pohľadávok. V roku 2013 absolvovala odbornú prípravu pre insolvenčných správcov a úspešne zložila správcovskú skúšku. 

Vzhľadom na sedemnásťročnú prax na vedúcich pozíciách v bankovníctve, Renáta poskytuje právne poradenstvo klientom v oblasti bankového práva, vrátane poradenstva pri poskytovaní nových úverov ako aj pri riešení splácania existujúcich úverov. Od r. 2007 je zapísaná v zozname rozhodcov Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie. 

 

Vzdelanie:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (JUDr. 2001, Mgr. 1998)

 

Jazyky:

Slovenský, anglický

Falis Michal

Falis Michal

Michal sa vo svojej právnej praxi zameriava na obchodné právo, najmä právo obchodných spoločností. Rovnako sa venuje aj insolvenčnému právu, konkurzom a reštrukturalizáciám, vymáhaniu pohľadávok a zmluvným vzťahom v rámci občianskeho práva a práva duševného vlastníctva. 

Po skončení štúdia pôsobil v rámci absolventskej praxe pol roka na Krajskom súde v Banskej Bystrici, v občianskoprávnom kolégiu, kde sa orientoval najmä na občianske, exekučné a spotrebiteľské právo. 

 

Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (Mgr. 2015)

 

Jazyky:

Slovenský, Anglický

Sláviková Terézia

Sláviková Terézia

Terézia Sláviková sa vo svojej právnej praxi zameriava na občianske, obchodné a insolvenčné právo. Je autorkou niekoľkých odborných článkov z rôznych právnych oblastí, ktoré publikovala v Justičnej revue a v Bulletine slovenskej advokácie. 

V roku 2015 sa Terézia zúčastnila polročnej právnej stáže v Bruseli, kde pôsobila v jednom z najdôležitejších výborov Európskeho parlamentu - vo Výbore pre ústavné záležitosti (Committee on Constitutional Affairs). 

 

Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave (JUDr. 2013, Mgr. 2012)

 

Jazyky:

Slovenský, anglický

Šándorová Karina

Šándorová Karina

Karina Šándorová sa vo svojej právnej praxi venuje insolvenčnému právu, konkurzom a reštrukturalizáciám. Ďalej sa zameriava na obchodné právo, najmä právo obchodných spoločností, zakladanie a zmeny obchodných spoločností, ale aj na občianske právo. V rámci občianskeho práva sa špecializuje najmä na oblasť ochrany spotrebiteľov.

 

Vzdelanie:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr. 2013)

 

Jazyky:

Slovenský, nemecký

Repák Mário

Repák Mário

Mário Repák sa vo svojej právnej praxi zameriava na obchodné právo, najmä na právo obchodných spoločností. Ďalej sa špecializuje na oblasť občianskeho práva a sporovú agendu.

Pred nástupom do advokátskej kancelárie pracoval rok a pol na pozícii právneho asistenta a taktiež absolvoval stáž na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.

 

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr. 2016)

 

Jazyky:

Slovenský, Anglický

Repáková Katarína

Repáková Katarína

Katarína Repáková sa vo svojej právnej praxi zameriava najmä na oblasť občianskeho a obchodného práva. Ďalej sa venuje konkurzom, reštrukturalizáciám, právu obchodných spoločností, zmluvnému právu a zastupovaniu klientov pred súdmi. 

Katarína je súčasťou nášho tímu od roku 2016. Predtým pôsobila rovnako v advokácii so zameraním na spory, občianskoprávnu aj obchodnoprávnu agendu. 

 Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave (Mgr. 2014)

 Jazyky:

Slovenský, nemecký

Next section

Služby

Poskytujeme komplexné právne služby pre celé spektrum právnych oblastí.

Stiahnite si podrobný prehľad
našich služieb:
Ročenka I&R 2015.pdf (1,5 MB) >

Obchodné a korporátne právo

Právo obchodných spoločností, zmluvné vzťahy, cenné papiere, M&A (fúzie a akvizície) sú oblasti, v ktorých poskytujeme komplexné služby lokálnym ako aj zahraničným klientom rovnako na Slovensku ako aj pri transakciách s medzinárodným prvkom.

Právne služby poskytujeme od zakladania spoločností, počas celej ich činnosti, vnútorných procesoch a zmenách, až po ich likvidácie. Poskytujeme poradenstvo pri získavaní, splácaní či reštruktúrovaní úverov ako aj pri negociáciách celého spektra zmluvných vzťahov od operatívnej obchodnej činnosti až po komplexné a zložité transakcie vrátane predaja podnikov.

Pre korporátnych aj iných klientov poskytujeme tiež komplexnú podporu v oblasti pracovného práva, od uzatvárania pracovných pomerov, cez prípravu interných predpisov, školení, ukončovanie pracovných pomerov a hromadných prepúšťaní, až po súvisiacu sporovú agendu.

Reštrukturalizácia a insolvencia

Konkurzy a reštrukturalizácie sú našou doménou. Efektívne poradenstvo sme pripravení poskytnúť aj v iných jurisdikciách Európy, na základe UNCITRAL Model Law aj mimo Európy. Spolupracujeme s väčšinou bánk pôsobiacich na Slovensku, zastupujeme dlžníkov aj veriteľov.

Poskytujeme komplexnú právnu podporu našej dcérskej spoločnosti, ktorá má správcovské kancelárie v šiestich mestách a v súčasnosti vykonáva funkciu správcu v približne sedemdesiatich konkurzoch a reštrukturalizáciách na celom Slovensku s pohľadávkami v celkovom objeme približne 350 miliónov Eur. Viac informácií na www.irkr.sk.

Duševné vlastníctvo a IT právo

Zastupujeme viaceré spoločnosti, ktoré sa radia medzi popredných slovenských poskytovateľov IT riešení a služieb, softvérové domy, poskytovateľov platobných služieb a mnohé IT start-upy. Viaceré IT spoločnosti podporujeme aj pri ich činnostiach v zahraničí, či rôznorodých akvizíciách.

V oblasti duševného vlastníctva poskytujeme právne služby niekoľkým vydavateľom printových médií, prevádzkovateľom rozhlasového vysielania ale aj jednotlivcom hľadajúcich ochranu najmä v zahraničí.

Súťažné právo

Zastupujeme a poskytujeme poradenstvo pre viacerých klientov v oblasti súťažného práva, najmä v oblasti kartelového práva a kontroly koncentrácií. V súvisiacej sporovej agende sme zaznamenali viacero významných úspechov.

Pre klientov zabezpečujeme aj komplexnú preventívnu compliance agendu v oblasti súťažného práva organizovaním školení a spracúvaním vnútorných postupov a predpisov pre klientov.

Sporová agenda

Sporové konania pre klientov vedieme najmä v oblasti obchodných spoločností, obchodných zmluvných nárokov, náhrady škôd, ochrany osobnosti a dobrého mena, daňového práva a insolvenčných konaní.

V súčasnosti zastupujeme klientov približne v 500 súdnych konaniach. Zabezpečujeme taktiež podporu v rámci komplexnej mimosúdnej správy a vymáhania pohľadávok pre subjekty z rôznych oblastí vrátane poisťovníctva, automobilového priemyslu či IT v objeme niekoľkých tisíc pohľadávok.

Nehnuteľnosti

Právne audity práv k nehnuteľnostiam, akvizičné projekty, malé stredné aj veľké developerské projekty, prenájmy, vlastnícke spory. To všetko zastrešujeme pre množstvo klientov.

Next section

Médiá

Pravidelne prispievame do médií odbornými článkami a štúdiami o témach, na ktoré sa naša spoločnosť špecializuje.

Zobraziť:všetkyodborné
Next section

Kontakt

Poskytujeme právne služby pre celé spektrum právnych oblastí, neváhajte nás kontaktovať.

Pre služby insolvenčných správcov, kontaktujte našu dcérsku spoločnosť I&R konkurzy a reštruktrutalizácie.

IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Advokátska kancelária

Šoltésovej 2
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Mapa

Tel.: +421 2 50 10 21 11
Fax: +421 2 50 10 21 21
Mobil: +421 918 617 192
email: office@ikrenyirehak.sk
 

K dispozícii je parkovanie v podzemných garážach.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

Šoltésovej 2
811 08 Bratislava
Slovenská republika
www.irkr.sk

} }